Odložení daně - detaily


Odklady daňových přiznání on-line , podrobnosti

Varianta odkladu daně bez kontroly účetnictví

Daňový poradce na základě podkladů dodaných klientem sestaví daňové přiznání, ale neprovádí kontrolu účetnictví. Klient plně zodpovídá za správnost a úplnost dodaných podkladů.

  1. Klient pošle podklady pro vyplnění plné moci a smlouvy prostřednictvím objednávkového formuláře nebo jiným způsobem (e-mailem, poštou, ...).
  2. Daňový poradce pošle klientovi k podpisu:
  3. Klient pošle zpět daňovému poradci podepsanou plnou moc, příkazní smlouvu a uhradí zálohovou fakturu.
  4. Daňový poradce podepíše plnou moc a smlouvu a po uhrazení zálohy klientem podá plnou moc v zákonném termínu na příslušný finanční úřad (pokud by se jednalo o fyzickou osobu, posílá plnou moc na příslušné oddělení OSSZ a zdravotní pojišťovnu). Klientovi pošle zpět podepsanou smlouvu a kopii plné moci potvrzené razítkem podatelny příslušného úřadu nebo s kopií poštovního podacího lístku.
  5. Klient do termínu dohodnutého ve smlouvě dodá daňovému poradci všechny podklady potřebné pro sestavení daňového přiznání.
  6. Daňový poradce na základě dodaných podkladů zpracuje přiznání, podá na příslušný finanční úřad a kopii přiznání včetně vyúčtování zálohy zašle klientovi.

Způsob zasílání/předávání dokladů záleží na dohodě s klientem.

Objednat odklad daně bez kontroly účetnictví

Varianta odkladu daně s kontrolou účetnictví

V této variantě je v bodech 1 - 4 postup shodný s první variantou , pouze příkazní smlouva je jiná (vzor příkazní smlouvy).

  1. Daňový poradce kontaktuje klienta a domluví si termín pro kontrolu účetnictví (daňové evidence) v sídle klienta. Pokud je dokladů menší množství, lze kontrolu provést v kanceláři daňového poradce.
  2. Daňový poradce po ukončení kontroly zpracuje a podepíše daňové přiznání, podá je v zákonném termínu na příslušný finanční úřad a klientovi zašle potvrzenou kopii přiznání a daňový doklad, kde vyúčtuje poskytnuté služby a zálohu.
Objednat odklad daně s kontrolou účetnictví

Spolupráce:Inzerce nemovitostí zdarma